Brion presenterar preliminärt bokslut 2020

Brion summerar 2020 och kan konstatera att året har gått bra. Under året har den organiska tillväxten varit god, vinstutvecklingen går enligt plan och balansräkningen har stärkts. Den stärkta balansräkningen är viktig för den planerade expansionen. Brions orderstock är större än någonsin på över 600 miljoner, en ökning på året med 55% jämfört med 2019. 2021 är intecknat till 75 %. Orderstocken täcker projekt som i vissa fall sträcker sig fram till 2024.

På koncernnivå har Brion bolagen en total omsättning på 328 miljoner, en ebita vinst på 7,3% (23,8 miljoner) och en soliditet på 28% med en kassalikviditet på 157%. Brion har under 2020 en tillväxt på 37% och en vinstökning på 33%, jämfört med 2019. All tillväxt i bolagen sker organiskt helt i linje med affärsplanen. Vid årsskiftet är Brion totalt cirka 153 anställda placerade på 7 orter fördelade på 9 bolag. För Q4 enskilt omsätter koncernen 84,3 miljoner med en ebita vinst på 9 %.

Brion har startat två nya bolag under året Brion Skaraborg och Brion El Lidköping. Brion har också arbetat fram en ny offensiv affärsplan för 2021-2023 som presenteras i samband med bokslutet.

Pandemin har påverkat året, men inte i någon större utsträckning. Det är främst de nystartade bolagen har påverkats genom att vissa projekt skjutits framåt i tiden och i några fall är investeringar samt projekt lagda på is. Trots pandemin och dess effekter ligger samtliga bolag i koncernen före affärsplanen i både volym och intjäning.

” Jag kan med stolthet tacka alla medarbetare på Brion för att året gått bra. 2020 blev ett väldigt speciellt år på grund av pandemin. Vi har en väl genomarbetad affärsplan som vi håller oss till och vi är rustade för att kunna ta många snabba beslut. Vi har en handlingskraftighet i bolagen som blir avgörande för att klara av extraordinära händelser. Alla i Brion har verkligen visat stort engagemang och en omtänksamhet gentemot varandra som gör detta bolag till en trygg och trevlig arbetsplats.

Vad gäller de mål vi satte upp för 2020, har vi klarat av samtliga, framförallt har vi stärkt balansräkningen vilket gör oss handlingskraftiga under 2021. Vinstutvecklingen är i linje med vad vi förväntat oss. Vår orderstock är rekordstor och vi ser in i 2021 med stor tillförsikt.” säger Anders Bådholm Vd på Brion Invest.